PRAVILA PRIVATNOSTI & UVJETI PRUŽANJA USLUGA

Dobrodošli na web stranice odvjetnika Igora Dlačića iz Zagreba, Ilica 191D (nadalje u tekstu Odvjetnik).

Ova web stranica ne koristi internetske kolačiće (osim jednog nužnog kolačića), nit bilo koje druge tehnologije kojima biste bili izloženi bilo kakvom profiliranju, targetiranju ili praćenju ponašanja na internetu. Stoga sadržaj web stranice možete slobodno pretraživati bez bilo kakvih privola ili daljnjih uvjeta korištenja web stranice.

Sve informacije na ovoj web stranici su informativnog karaktera, te nisu pravno obvezujuće. Objavljeni članci u svezi zaštite osobnih podataka ili drugih tema, koji su objavljeni pod kategorijom e-data log predstavljaju mišljenje u pogledu određenog pravnog sadržaja. Odvjetnik ulaže sve napore da sadržaj stranice bude točan i informativan, te sadržaj stranice održava slobodnim od virusa i drugih prijetnji, poduzimajući sve razumne zaštitno-tehničke mjere u navedenom pogledu.

Voditelj obrade osobnih podataka je Odvjetnik Igor Dlačić iz Zagreba, Ilica 191D. Rad odvjetnika u odvjetničkom uredu predstavlja profesionalno samostalno zanimanje regulirano Zakonom o odvjetništvu i drugim pozitivnim propisima na nacionalnoj i europskoj razini. Prijevodi naziva odvjetnik ne druge strane jezike su informativne naravi, te ne impliciraju da je odvjetnik registriran pri bilo kojoj drugoj odvjetničkoj komori osim pri Hrvatskoj odvjetničkoj komori.

U odvjetničkom uredu odnosno uredu ovlaštenog sudskog tumača za njemački i engleski jezik, osobne podatke obrađuje osobno odvjetnik / sudski tumač Igor Dlačić i ostali suradnici s kojima odvjetnik ima poslovnu suradnju. Odvjetnik surađuje sa drugim odvjetnicima i/ili odvjetničkim vježbenicima, koji su također opunomoćeni od stranke ili od odvjetnika u smislu članka 8. Zakona o odvjetništvu u cilju pružanja pravne pomoći, koji ovisno o kontekstu poslovne suradnje predstavljaju primatelje, ili treću strana ili pak ponekad samo izvršitelje obrade. Odvjetnik prikuplja samo nužne osobne podatke koji su potrebni za pružanje pravne pomoći te održavanje odnosa odvjetnika i stranke, a sve radi usklađenja s primjenjivim pravnim propisima. Među ostalim, odvjetnik održava evidencije o osobnim podacima koje prikuplja u svrhu usklađenja sa Zakonom o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma.

Odvjetnik od stranaka prikuplja identifikacijske i kontakt podatke radi redovnog ostvarivanja poslovnog odnosa. Svi ostali podaci prikupljeni u svrhu pružanja usluga, također predstavljaju odvjetničku tajnu sukladno članku 13. Zakona o odvjetništvu, te se njihove kategorije i vrste ne navode u ovim pravilima privatnosti.

Odvjetnik nije u mogućnosti nakon prestanka odnosa pobrisati ili uništiti sve Vaše osobne podatke, obzirom na postojanje posebne regulative glede postupanja i usklađenja sukladno Zakonu o odvjetništvu. Odvjetnik će nakon prestanka odnosa, na zahtjev stranke vratiti sve njene spise i isprave, te će pobrisati sve osobne podatke koji nisu nužni za održavanje evidencije stranaka i protustranaka ili eventualno drugih nužnih evidencija. Odvjetnik je dužan čuvati spise najmanje deset godina po pravomoćnom okončanju postupka u kojemu je stranku zastupao.

Vaši podaci pohranjeni su najčešće u digitalnom obliku, te su sadržani i u obliku isprava. Odvjetnik Vaše osobne podatke ne prenosi drugim osobama ili izvršiteljima obrade izvan odvjetničkog ureda, niti istima raspolaže na bilo koji način, o čemu ne biste bili izrijekom obaviješteni ili bili u mogućnosti dati ili uskratiti odgovarajuću privolu. Izuzetak predstavlja postupanje odvjetnika radi redovnog zastupanja pred državnim tijelima ili drugim osobama, ispunjavanja zakonskih obveza u svrhu potpunog i urednog financijskog i poreznopravnog poslovanja, u kojem slučaju se određeni osobni podaci prosljeđuju ovlaštenom knjigovodstvu, nadležnim državnim tijelima ili drugim osobama s kojima se ostvaruje odnos.

Odvjetnik ne obrađuje Vaše osobne podatke u svrhu marketinga, profiliranja, klasifikacije ili slično, niti Vaše osobne podatke koristi u bilo koju drugu komercijalnu svrhu. Sukladno odredbama Uredbe o zaštiti osobnih podataka odvjetnik nije dužan provoditi postupak procjene učinka obrade na zaštitu osobnih podataka.

Odvjetnik odgovara za radnje poduzete u obavljanju usluga u skladu s važećim propisima o pravnom zastupanju i odvjetništvu. Odvjetnik ne odgovora za uspjeh postupka ili pravnog posla, ali je obvezan upotrijebiti najbolje znanje i iskustvo kako bi zaštitio interese stranke. Odvjetnik ni u kojem slučaju ne odgovara za gospodarsku korist odnosno poslovni rizik koji bi za stranku nastao ili mogao nastati temeljem pružanja pravnih usluga. Stranka je obvezna cjelovito, točno i potpuno obavijestiti odvjetnika o svim činjeničnim okolnostima potrebnim za pružanje usluga. Za prešućene podatke ili okolnosti koji su ostali nepoznati odvjetniku odgovara stranka. U svakom slučaju odgovornost odvjetnika ograničena je na iznos naplaćenih odvjetničkih nagrada, koje je stranka platila odvjetniku u proteklih tri godine, a najviše do iznosa za kojeg je odvjetnik obvezno osiguran od profesionalne odgovornosti sukladno članku 44. Zakona o odvjetništvu.

Više o zaštiti svojih osobnih podataka možete saznati pod rubrikom e-data log.  

Možete se obratiti odvjetniku radi pristupa ili pregleda svojih osobnih podataka, kao i radi ažuriranja, ispravka, brisanja ili prijenosa podataka. Također, ako imate bilo kakvih pitanja u vezi sa obradom Vaših osobnih podataka molimo da nam se obratite pisanim putem na e-mail adresu odvjetničkog ureda: igor(at)odvjetnik-dlacic.hr

Hvala što se pročitali i prihvatili ova pravila!