Mjerodavno pravo u elektroničkoj trgovini

 

 Mjerodavno pravo u elektroničkoj trgovini

U elektroničkoj trgovini se pri odlučivanju o mjerodavnom pravu primjenjuju sljedeći pravni propisi:

- Zakon o elektroničkoj trgovini

- Direktiva 2000/31/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 8. lipnja 2000. o određenim pravnim aspektima usluga informacijskog društva na unutarnjem tržištu, posebno elektroničke trgovine (Direktiva o elektroničkoj trgovini)

- UNCITRAL-ov model zakona o elektroničkoj trgovini iz 1996.

- Bečka konvencija o međunarodnoj prodaji robe iz 1980.

- Rimska konvencija

- Zakon o rješavanju sukoba zakona s propisima drugih zemalja u određenim odnosima

Zakon o elektroničkoj trgovini je usklađen s odredbama navedene Direktive. Zakon uređuje pravno područje elektroničke trgovine u RH, dok Direktiva uređuje isto pravno područje na razini unutarnjeg tržišta.

Mjerodavno je pravo države porijekla davatelja usluge informacijskog društva, neovisno o tome pruža li se usluga u tuzemstvu ili inozemstvu.

        

 

Odredbe Zakona o elektroničkoj trgovini ne primjenjuju na zaštitu podataka, područje oporezivanja, javnobilježničku djelatnost, zastupanje stranaka i zaštitu njihovih interesa pred sudovima, te na igre na sreću.

Prema članku 3. Zakona o elektroničkoj trgovini propisano je:

Davatelj usluga informacijskog društva sa sjedištem u Republici Hrvatskoj dužan je postupati i pružati usluge u skladu sa zakonima i drugim propisima Republike Hrvatske.

Prema članku 4. Zakona navedena odredba ne primjenjuju se na davatelja usluga čije je sjedište u zemlji članici Europske unije i koji nudi usluge informacijskog društva, čak i u slučajevima kada je usluga ciljano usmjerena prema građanima Republike Hrvatske.

Iznimno, navedeno pravilo se ne primjenjuje se na davatelja usluga čije je sjedište u zemlji članici Europske unije u sljedećim područjima:

– autorsko pravo i srodna prava, kao i prava industrijskog vlasništva,

– emisija elektroničkog novca ako je to kao iznimka propisano,

– u područjima uređenim posebnim propisima o tržištu kapitala…

– u područjima uređenim posebnim propisom o osiguranju…

– formalnu valjanost u vezi s oblikom ugovora kojima se stvaraju ili prenose prava vezana uz nekretnine – ugovorne obveze iz i u vezi s potrošačkim ugovorima,

– sloboda ugovornih strana na izbor prava primjenjiva na njihov ugovor,

– dopustivost netraženih komercijalnih priopćenja elektroničkom poštom.